• 0,00

Garantie en klachtenprocedure

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@deondergoedspecialist.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

1. Klachtenregeling
Algemene Voorwaarden artikel 18

 1. deondergoedspecialist.nl behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, levering en/of facturen moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk per post (Pannenschuurlaan 68, 5061DT te Oisterwijk) of per e-mail (info@deondergoedspecialist.nl) worden ingediend bij deondergoedspecialist.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd c.q. na factuurdatum.
 3. Bij deondergoedspecialist.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door deondergoedspecialist.nl binnen de termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend.

2. Garantie
Algemene Voorwaarden artikel 11

 1. deondergoedspecialist.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan deondergoedspecialist.nl) deze gebreken binnen 2 weken na levering schriftelijk naar (Pannenschuurlaan 68, 5061DT te Oisterwijk) of per e-mail (info@deondergoedspecialist.nl) te melden aan deondergoedspecialist.nl.
 3. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 4. Indien klachten van de consument door deondergoedspecialist.nl gegrond worden bevonden, zal deondergoedspecialist.nl naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 5. Een door deondergoedspecialist.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover deondergoedspecialist.nl kan doen gelden.
 6. De garantietermijn van deondergoedspecialist.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. deondergoedspecialist.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van deondergoedspecialist.nl en/of op de verpakking zijn behandeld
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Gratis verzending vanaf €45

Verzending binnen Nederland (€5,95) en naar België (€6,95)